TOHATSU 3-10 л.с.
от 60 000 р.
от 90 000 р.
от 201 950 р.
от 237 825 р.
от 136 413 р.
от 162 925 руб
от 174 650 р.
от 292 075 р.
от 379 575 р.
TOHATSU 18-40 л.с.
от 243 075 р.
от 402 325 р.
от 319 725 р.
от 339 325 р.
от 449 225 р.
от 542 325 р.
от 905 275 р.
TOHATSU 50-115 л.с.
от 568 575 р.
от 956 375 р.
от 1 037 575 р.
от 1 505 000 р.
от 1 526 175 р.
от 1 555 050 р.
от 1 606 325 р.
от 1 748 250 руб.
© Vik-Yachts